1. Quy định xác định trách nhiệm & giá trị hàng hoá.

– Khi phát hiện hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển do bên vận chuyển, khách hàng ghi rõ tình trạng hàng hóa lên phiếu gửi để quynamtrungquoc.com có căn cứ giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Giá trị hàng hoá được bồi thường căn cứ vào:

(i) Giá trị đơn hàng ; hoặc (ii) Giá trị bưu gửi ghi trên hóa đơn có giá trị pháp lý, ghi rõ nội dung hàng hóa trên hóa đơn hoặc giá trị thấp nhất.

2. ShipChung sẽ thực hiện việc bồi thường như sau:

a. Trường hợp mất hàng:

Khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hoá (khai giá).

– Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, mức bồi thường tối đa là 100% giá trị đơn hàng nhưng không quá 50.000.000VNĐ (Năm mươi triệu đồng). Giá trị của đơn hàng được xác định tại điều 1 mục II ở trên.

Khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hoá (khai giá)

– Đối với hàng hóa có hóa đơn giá trị gia tăng, ShipChung đền bù 100% giá trị hàng hóa, nhưng tối đa là 3.000.000VNĐ

– Trong trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, không có hóa đơn giá trị gia tăng mức bồi thường thiệt hại là 4 lần cước phí nhưng không vượt quá 50% giá trị của đơn hàng được xác định tại điều 1 mục II ở trên.

b. Trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng:

Áp dụng theo chính sách đền bù mất hàng, tuy nhiên giá trị đền bù phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi, cụ thể như sau:

Giá trị đền bù = Mức đền bù theo chính sách mất hàng x mức đền bù theo bảng bên dưới

Bảng giá trị đền bù đối với hàng hóa hư hỏng:

Chính sách đền bù
Rate this post